postup pri kúpe

Proces kúpy nehnuteľnosti s ľahkosťou
Postaráme sa o Vás priamo na mieste a so všetkým vám pomôže náš kolega Viktor. Dokonale pozná miestne podmienky a prejde s vami jednotlivé body celého procesu kúpy nehnuteľnosti a podrobnosti kúpnej zmluvy.

1. prvý krok

Akonáhle nájdete nehnuteľnosť a dohodnete sa na cene a podmienkach, napríklad na termínoch, budete požiadaní o zaplatenie zálohy a všetky zúčastnené strany podpíšu rezervačnú zmluvu.

2. spojíte sa s právnikom

Váš právny zástupca si vyžiada všetku potrebnú dokumentáciu od právnych zástupcov predávajúceho a vykoná všetky predbežné kontroly, aby zistil, či je nehnuteľnosť bez dlhov, či na nehnuteľnosti nie je uvalené vecné bremeno, či skutočne patrí predávajúcemu a či opis nehnuteľnosti zodpovedá skutočnému stavu (aby ste sa vyhli prekvapením ohľadom chýbajúcich metrov štvorcových/izieb atď.). Rovnako sa informujte o prevádzkových nákladoch nehnuteľnosti, ako je obecná daň, poplatky obci, ak sa uplatňujú, elektrina, voda atď.

3. hypotéka

Pokiaľ je kúpa nehnuteľnosti financovaná hypotékou, bude kontaktovaná vybraná banka, ktorá si vyžiada finančné doklady osoby/osôb žiadajúcich o hypotéku a na základe príjmov/majetku, finančnej situácie atď. predbežne schváli hypotéku, ktorá potom bude definitívne schválená po vykonaní odhadu nehnuteľnosti znalcom, ktorého banka na tento účel určí.

4. zmluva o budúcej zmluve

Medzi predávajúcim a kupujúcim je najlepšie mať uzavretú zmluvu do doby, kým bude pripravená verejná kúpna zmluva. Obvykle sa jedná o jednoduchý dokument, v ktorom predávajúci vyjadruje svoj zámer previesť nehnuteľnosť na kupujúceho a kupujúci vyjadruje svoj zámer kúpiť za dohodnutú cenu a podmienky. V tomto okamihu kupujúci tiež dáva predávajúcemu percento z dohodnutej ceny, obvykle 10%. Typická dohoda v Španielsku (tzv. contrato de arras) je, že ak kupujúci od zmluvy odstúpi, príde o zálohu; pokiaľ odstúpi predávajúci, musí zaplatiť dvojnásobok. Kupujúci a predávajúci si samozrejme môžu zvoliť iný typ dohody.

5. podpis u notára

Prevod nehnuteľnosti musí byť vykonaný u notára rovnako ako všetky právne dokumenty (napr. plná moc, závet atď.). Každá strana musí byť prítomná (predávajúci/kupujúci), pokiaľ predtým nepodpíše plnú moc v prospech advokáta, ktorý potom môže uzavretie vykonať v ich mene.
Pri podpise kúpnej listiny sa kupujúci stáva právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti a dostane od nej kľúče.

6. po podpise kúpneho dekrétu

Po podpise kúpneho dekrétu Vám právnik zaistí, aby boli prevedené zmluvy s dodávateľmi (voda, elektrika atď), nastavené inkasné platby, všetky príslušné úrady boli informované o novom vlastníctve, boli zaplatené dane a vlastníctvo nehnuteľnosti bolo zapísané do katastra nehnuteľností.

So španielskou nehnuteľnosťou na Vaše meno budete musieť každoročne podávať daňové priznanie k dani z príjmu ak dani z nehnuteľnosti.

Pokiaľ potrebujete poistenie domácnosti (odporúča sa ho mať) alebo internet, alebo čokoľvek iné, právnik Vám zariadi. Aj keď máte v krajine, kde trvalo bývate platný závet, ktorý zahŕňa aj Váš majetok v cudzine, odporúčame nechať si pre svoj španielsky majetok spísať závet v Španielsku.

7. nie

Každý, kto vlastní, predáva alebo kupuje nehnuteľnosť v Španielsku, musí mať NIE číslo (daňové identifikačné číslo). O toto číslo sa žiada na miestnej policajnej stanici a musí byť vybavené buď osobne, alebo prostredníctvom právnika, ktorý má plnú moc.
Budete požiadaní, aby ste mali platný cestovný pas.

8. bankový úcˇet

Pre platenie prevádzkových nákladov nehnuteľnosti je nutné mať bankový účet. Odporúča sa otvoriť v miestnej banke.

Miroslav Antoška

+421 948 445 878spanielsko@38rk.sk
Námestie svätého Egídia 65/22
058 01  Poprad
Slovensko
38RK © 2024 | Všetky práva vyhradené
Ochrana osobných údajov
Cookies
Vytvorené spoločnosťou Eggresh
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram